Karmøy er

Årets frivillighetskommune

 

KS og Frivillighet Norge deler hvert år ut prisen «Årets frivillighetskommune» på Frivillighetens dag 5. desember. Både kommuner og fylkeskommuner kan få prisen.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at Karmøy:

“har jobbet systematisk og målrettet med sin frivillighetspolitikk.

Vinneren har nedlagt en betydelig innsats i å bli kjent med bredden av det som rører seg i frivillig sektor gjennom å kartlegge frivillighetens utfordringer, ressurser, samarbeidsrelasjoner og utviklingsmuligheter. I tillegg har vinneren utviklet sin frivillighetspolitikk i dialog med bredden av frivilligheten.

Vinneren er en aktiv tilrettelegger for godt samspill mellom politikk og frivillighet. Det er ansatt en frivillighetskoordinator som skal støtte opp om mangfoldet og omfanget av aktiviteter som frivilligheten representerer, og legge til rette for en bærekraftig frivillig sektor.

Kommunen, som ligger på Vestlandet, har etablert en rekke samarbeidsprosjekter med ulike typer frivillige organisasjoner innen kultur, idrett og friluft, blant annet for å skape aktiviteter for barn og unge fra lavinntektsfamilier. I noen prosjekter er det organisasjonene selv som har ønsket et samarbeid mens det i andre er kommunen som er initiativtaker.

Etter juryens vurdering har kommunens måte å utvikle sin frivillighetspolitikk stor overføringsverdi til andre kommuner.”

Foto: Frivillighet Norge / Carl-Fredric Salicath

Foto: Frivillighet Norge / Carl-Fredric Salicath

Prisen ble delt ut for første gang i 2016 til Drammen kommune. Vinneren 2017 var Telemark fylkeskommune.

Både rådmannsutvalget og Hovedstyret i KS har behandlet hovedkriteriene for tildeling av prisen.

Hva skal til for å vinne?

Retningslinjene for prisen til årets frivillighetskommune skal basere seg på hovedelementene i «Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor»:

  • Er frivillighetspolitikken utviklet i dialog med frivilligheten lokalt? ( for eksempel gjennom ulike former for dialogmøter eller undersøkelser)

  • Hvordan er frivillighetspolitikken forankret politisk? (Eksempler er frivillighetsmelding/plan/strategi, erklæring eller annet som er vedtatt politisk og inngår som en del av kommuneplanens samfunnsdel)

  • Legger frivillighetspolitikken til rette for møteplasser? ( Eksempler er årlige konferanser, dialogmøter eller frivillighetsarrangementer der politisk og/eller administrativ kommuneledelse og hele bredden av frivillige foreninger møtes)

  • Har kommunen opprettet en fast møtestruktur der frivilligheten innen idrett, kultur, friluft, barn og unge, helse, innvandring, beredskap osv. er representert i et frivillighetsråd, frivillighetsforum e.l.?

Finalister 2018

Stavanger kommune

Stavanger kommune har en vedtatt frivillighetspolitikk, denne ble vedtatt i 2015 og skal etter planen rulleres i 2019. De har etablert et eget Frivillighetsforum. Det kommunen gjør har overføringsverdi til andre kommuner.

Karmøy kommune

Karmøy kommune har en vedtatt frivillighetspolitikk i 2017, i forkant av denne var det gjort et omfattende forarbeid. Kommunen har etablert en årlig møteplass der kommuneledelse og bredden av frivillige foreninger møtes. Det kommunen gjør har overføringsverdi til andre kommuner. 

 

Porsgrunn kommune 

Porsgrunn kommune har en vedtatt frivillighetspolitikk i 2017, i forkant av denne var det gjort et omfattende forarbeid. Kommunen har etablert en Frivillighetskonferanse, der kommuneledelse og hele bredden av frivillige foreninger møtes. Det kommunen gjør har overføringsverdi til andre kommuner.

 

Kontaktperson i KS er rådgiver Christian Hellevang.