Årets frivillighetskommune: Karmøy

_BH29926-Foto Frivillighet Norge Birgitte Heneide.jpg

I juryens begrunnelse heter det blant annet at Karmøy:

“har jobbet systematisk og målrettet med sin frivillighetspolitikk.

Vinneren har nedlagt en betydelig innsats i å bli kjent med bredden av det som rører seg i frivillig sektor gjennom å kartlegge frivillighetens utfordringer, ressurser, samarbeidsrelasjoner og utviklingsmuligheter. I tillegg har vinneren utviklet sin frivillighetspolitikk i dialog med bredden av frivilligheten.

Vinneren er en aktiv tilrettelegger for godt samspill mellom politikk og frivillighet. Det er ansatt en frivillighetskoordinator som skal støtte opp om mangfoldet og omfanget av aktiviteter som frivilligheten representerer, og legge til rette for en bærekraftig frivillig sektor.

Kommunen, som ligger på Vestlandet, har etablert en rekke samarbeidsprosjekter med ulike typer frivillige organisasjoner innen kultur, idrett og friluft, blant annet for å skape aktiviteter for barn og unge fra lavinntektsfamilier. I noen prosjekter er det organisasjonene selv som har ønsket et samarbeid mens det i andre er kommunen som er initiativtaker.

Etter juryens vurdering har kommunens måte å utvikle sin frivillighetspolitikk stor overføringsverdi til andre kommuner.”